Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Współpraca z instytucjami wspierającymi Szkołę Podstawową nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim w podejmowaniu działań profilaktycznych i wychowawczych wobec uczniów.
 
Lp. Nazwa instytucji Zakres współpracy Termin
1 Komenda Miejska Policji
w Piotrkowie Trybunalskim
 • organizowanie spotkań uczniów
  z przedstawicielami na temat bezpieczeństwa, zagrożeń, niepożądanych zachowań uczniów
 • rozmowy profilaktyczne
  z uczniami zagrożonymi demoralizacją
 • udział uczniów w konkursach organizowanych przez KMP
corocznie
 

 według potrzeb
według możliwości

 
2 Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
III Wydział Rodzinny
i Nieletnich
 • współpraca z kuratorami sądowymi – wymiana informacji na temat uczniów i rodzin objętych nadzorem kuratora
według potrzeb
3 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
 • kierowanie uczniów na badania na wniosek rodziców
 • udział pracowników szkoły
  w szkoleniach organizowanych przez pracowników PP-P
 • konsultacje w sprawie uczniów
  z orzeczeniami i opiniami
według potrzeb
4 Referat Edukacji  - Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 • objęcie uczniów rządowym programem „Wyprawka szkolna”
corocznie
5 Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 • spotkania uczniów
  z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej – pogadanki dotyczące bezpieczeństwa uczniów
 •  pogadanki przeprowadzane przez przedstawiciela RZKiO poświęcone bezpieczeństwu
  w czasie ferii zimowych i wakacji
 • realizacja programów profilaktycznych przez uczniów klas I-III
według potrzeb i możliwości
6 Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim
 • fundatorzy nagród
  w organizowanych przez szkołę konkursach międzyszkolnych
według potrzeb i możliwości
7 Pomarańczowa Linia
 • organizowanie zajęć profilaktycznych z uczniami
  i rodzicami z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
według potrzeb i możliwośc
8 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
 • współpraca z pracownikami socjalnymi – wymiana informacji na temat uczniów wychowujących się w rodzinach ubogich, niewydolnych wychowawczo
 • współpraca w zakresie objęcia uczniów bezpłatnym dożywianiem w szkole
 • organizowanie rzeczowej pomocy dla uczniów
według potrzeb
 
corocznie
9 Miejski Ośrodek Kultury
w Piotrkowie Trybunalskim
 • udział uczniów w warsztatach artystycznych
 • wymiana informacji na temat funkcjonowania uczniów w szkole, udziału uczniów w zajęciach
 • udział uczniów
  w przedstawieniach teatralnych
  i kiermaszach świątecznych
według potrzeb i możliwośc
10 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim
 • realizowanie wśród uczniów programu promującego zdrowy tryb życia "Trzymaj Formę!"
corocznie
11 Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
 • objęcie opieką MZEA uczniów pochodzących z rodzin najuboższych – przyznanie im stypendium szkolnego
 • wymiana informacji na temat sytuacji rodzinnej i opiekuńczej uczniów
corocznie
13 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • przeprowadzenie pogadanek na temat bezpiecznych wakacji
według potrzeb i możliwości
14 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej PAŁACYK
 • udział uczniów w konkursach plastycznych
według potrzeb i możliwości
15 Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
 • udział uczniów w wystawach
 • udział uczniów w warsztatach etnograficznych i lekcjach muzealnych
według potrzeb i możliwości
16 Miejska Biblioteka Publiczna (Mediateka)
 • udział uczniów w spotkaniach autorskich
 • udział uczniów w konkursach literacko-plastycznych
 • udział uczniów w warsztatach redakcyjnych lub wydawniczych
 • udział uczniów w lekcjach bibliotecznych
według potrzeb i możliwości
17 Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
 • udział uczniów w spotkaniach autorskich
 • udział uczniów w konkursach literacko-plastycznych
 • udział uczniów w warsztatach redakcyjnych lub wydawniczych
 • udział uczniów w lekcjach bibliotecznych
według potrzeb i możliwości