Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

PLAN PRACY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - ROK SZKOLNY 2016/2017
 
TREŚCI KSZTAŁCENIA KLASA TERMIN REALIZACJI TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Biblioteka szkolna i jej zbiory.
Czytelnia, wypożyczalnia.
Zasady zachowania się
w bibliotece szkolnej.
Poszanowanie dokumentów bibliotecznych i własnych.
Uroczyste przyjęcie w poczet czytelników uczniów klas pierwszych.
Ia
 
 
 
Ib
 
 
 
 
 
kwiecień
 
 
 
kwiecień
 
kwiecień
1.2.e
 
 
 
1.2.e
 
1.2.e
1. Księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki dla młodszych czytelników. Układ ich treści; zdjęcia i ilustracje. Zasady zachowania
się i korzystania ze zbiorów gromadzonych w czytelni.
IIa
 
 
IIb
 
 
IIc
 
wrzesień
 
 
wrzesień
 
 
wrzesień
 
1.1.c
 
 
1.1.c
 
 
1.1.c
 
2. Czasopisma dla dzieci młodszych: Świerszczyk”. Różnica między książką
i czasopismem. Poszukiwanie
w czasopiśmie materiałów
na wybrany temat.
IIa
 
IIb
 
IIc
 
marzec
 
marzec
 
marzec
1.2.d
 
1.2.d
 
1.2.d
1. Cechy fizyczne i układ treści książki. Informacje zawarte na stronie tytułowej. Spis treści. Rola ilustracji. Oznaczenia kolejności stron. IIIa
 
IIIb
 
IIIc
 
IIId
październik
 
październik
 
październik
 
październik
1.1.b
 
1.1.b
 
1.1.b
 
1.1.b
2. Karta katalogowa a strona tytułowa na przykładzie książek dla dzieci.
I stopień szczegółowości opisu bibliograficznego. Zapoznanie
 z ilustrowanymi katalożkami.
IIIa
 
 
IIIb
 
 
IIIc
 
IIId
marzec
 
 
marzec
 
 
marzec
 
marzec
1.1.c
 
 
1.1.c
 
 
1.1.c
 
1.1.c
1. Budowa katalogu alfabetycznego. Rola katalogów. Elementy opisu książki na karcie katalogowej.
Układ kart w katalogu alfabetycznym.
IVa
 
 
IVb
 
 
IVc
listopad
 
 
listopad
 
 
listopad
2.2.11
 
 
2.2.11
 
 
2.2.11
2. Budowa katalogu rzeczowego. Katalog rzeczowy a alfabetyczny. Symbole literowe działów literatury pięknej. Zasady UKD, jej podstawowe działy. Układ kart
w katalogu rzeczowym.
IVa
 
 
 
IVb
 
 
 
IVc
kwiecień
 
 
 
kwiecień
 
 
 
kwiecień
2.2.11
 
 
 
2.2.11
 
 
 
2.2.11
1. Korzystanie z encyklopedii, słowników i innych wydawnictw informacyjnych. Encyklopedie ogólne
 i specjalne, słowniki językowe
 i rzeczowe, atlasy, leksykony, informatory, poradniki, przewodniki.
Va
 
 
 
Vb
 
 
 
Vc
grudzień
 
 
 
grudzień
 
 
 
grudzień
1.2
 
 
 
1.2
 
 
 
1.2
2. Książka beletrystyczna
a popularnonaukowa. Ten sam temat (np. przyroda) w ujęciu beletrystycznym
i popularnonaukowym. Elementy informacyjno- pomocnicze ułatwiające  korzystanie z książki: spis treści, spis ilustracji, słownik, errata, itp.
Va
 
 
 
 
 
Vb
 
 
 
 
 
Vc
kwiecień
 
 
 
 
 
kwiecień
 
 
 
 
 
kwiecień
2.2.2
 
 
 
 
 
2.2.2
 
 
 
 
 
2.2.2
1. Gazety i czasopisma jako źródło aktualnej wiedzy, informacji
 i rozrywki. Podział prasy. Czasopisma dla dzieci starszych
 i młodzieży. Układ treści czasopisma: tytulatura, stałe działy
i rubryki, stopka redakcyjna.
VIa
 
 
 
VIb
 
 
VIc
styczeń
 
 
 
styczeń
 
 
styczeń
2.3.1
 
 
 
2.3.1
 
 
2.3.1
2. Biblioteki funkcjonujące
w Piotrkowie. Ustalanie nazw
i adresów bibliotek oraz charakteru ich zbiorów i rodzaju usług.
VIa
 
 
VIb
 
 
VIc
maj
 
 
maj
 
 
maj
1.1.6
 
 
1.1.6
 
 
1.1.6
 
ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI TERMIN
Podnoszenie poziomu czytelnictwa
oraz kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczniów
1. Inspirowanie czytelnictwa poprzez:
a) „zaczytane przerwy”, wystawki książek i/lub gazetki związane
z rocznicami w roku szkolnym 2016/2017:
- głośne czytanie utworów Henryka Sienkiewicza,
- głośne czytanie opowiadań o chlebie
- głośne czytanie wybranych mitów,
- głośne czytanie książki „Biały Kieł” Jacka Londona,
- głośne czytanie książek przyniesionych przez babcie
i dziadków,
- głośne czytanie książki „Zakochaj się, mamo” Marty Fox,
- głośne czytanie poezji,
- głośne czytanie książek przyniesionych przez uczniów
- głośne czytanie „Biblioteki pana Lemoncella” Chrisa Grabensteina
Wystawki książek:
Lektury dla klas I - III
Lektury dla klas IV -VI
„Sienkiewicz czytany przez moich nauczycieli”
„Znalezione przez uczniów
w dziełach Sienkiewicza ”
„Książki o tradycjach Bożego Narodzenia”
Warsztat informacyjny biblioteki
„O kobietach w książkach”
„Czytać potrafię, wypożyczać już mogę- książki polecane dla pierwszaków”
„To warto przeczytać
w wakacje”
Stan czytelnictwa w roku szkolnym 2016/2017
 
b) Miesiąc Bibliotek Szkolnych
 
 
 
 
c) bookcrossing
 
d) „Godzina z książką” dla uczniów klas I
 
e) konkurs wewnątrzklasowy: „Czy jesteś uważnym czytelnikiem? kl. II
 
f) recenzja lektury kl. III
 
 
g) prowadzenie współzawodnictwa
w czytelnictwie
 
h) wyróżnianie najaktywniejszych czytelników
 
i) konkursy biblioteczne
-wewnątrzszkolne, m.in.:
„Czytać każdy może
w dowolnym miejscu i ubiorze” (w ramach Międzynarodowego Misiąca Bibliotek Szkolnych)
„Znawca powieści „W pustyni
 i w puszczy” (kl. IV-VI), „Różne oblicza Henryka Sienkiewicza” (kl. I-III),
„Najliczniej przebrana
w postaci bajkowe klasa
w szkole”
„Miś wyklejany” (kl.I-III)
„1 z 10 – edycja świąteczna”
„Projekt okładki książki
o miłości” (kl.I-III)
„O miłości wierszem” (kl.IV-VI)
„Mój ulubiony bohater książkowy
z plasteliny” (kl. I-III)
„Mój ulubiony bohater książkowy
w trójwymiarze” (kl. IV-VI)
- zewnętrzne, m.in. organizowane przez MBP i BPP oraz Wielka Liga Czytelników
 
j) udział w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom
 
k)gry czytelnicze, zgadywanki literackie, krzyżówki, zagadki itp.
 
l) pomoc w doborze odpowiedniej literatury.
 
2. Wycieczki do MBP, BPP, Muzeum na lekcje biblioteczne, wystawy, spotkania autorskie, akcje „Głośne czytanie” itp.
 
3. Założenie kart czytelniczych
w MBP dla uczniów klas VI.
 
4. Uzyskanie nowości książkowych z MBP jako depozyt
na bieżący rok szkolny.
 
5. Udział biblioteki szkolnej                w programie „Książki naszych marzeń” oraz w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”.
 
6. Rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową poprzez wystawki książek.
 
7. Wykorzystanie technologii informacyjnej w ICIM.
 
 
wg Kalendarza rocznic
i wydarzeń
 
 
wrzesień-
grudzień
17 października
 
listopad
 
22 listopada
 
styczeń
 
 
14 lutego
 
 
21 marca
kwiecień
 
8 maja
 
 
 
wrzesień
wrzesień
październik
 
listopad
 
grudzień
 
styczeń
 
marzec
kwiecień
 
 
czerwiec
 
czerwiec
 
 
październik
 
 
 
 
min. raz
w śródroczu
raz na dwa tygodnie
 
po każdej przeczytanej lekturze
 
po każdej przeczytanej lekturze
przez cały rok
 
 
 
raz w śródroczu
 
 
 
 
październik
 
 
 
15 listopada
 
15 listopada
 
5 listopada
 
 
25 listopada
styczeń
luty
 
luty
 
kwiecień
 
 
kwiecień
 
 
wg organizatorów
 
 
cały rok
 
 
podczas zajęć bibliotecznych
 
 
cały rok
 
 
według grafiku oraz uzyskanych informacji
 
wrzesień
 
 
według możliwości
 
 
 
według możliwości
 
 
 
 
cały rok
 
 
 
cały rok
 
Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych Wypożyczenie dotowanych podręczników oraz wydanie materiałów ćwiczeniowych.
 
Aktualizacja kartotek czytelniczych.
Aktualizacja wykazu lektur.
Ustalenie grafiku dyżurów sekcji bibliotecznej.
wrzesień/ wg realizacji programu przez nauczycieli
wrzesień
 
wrzesień
październik
Planowanie      
i sprawozdawczość
Opracowanie ramowego Planu pracy biblioteki szkolnej.
Prowadzenie statystyki dziennej, śródrocznej
i całorocznej.
Analiza wypożyczeń.
Opracowanie sprawozdania
z pracy biblioteki szkolnej.
wrzesień
 
cały rok
 
 
cały rok
styczeń, czerwiec
Gromadzenie, opracowanie, selekcja zbiorów bibliotecznych Uzupełnianie zbiorów poprzez pozyskiwanie nabytków.
 
Ewidencja, opracowanie formalne, rzeczowe
i techniczne nabytków.
Selekcja książek, czasopism.
według możliwości
i potrzeb
 
 
 
Współpraca
ze środowiskiem szkolnym
Zaangażowanie uczniów do współpracy z biblioteką szkolną:
powołanie sekcji bibliotecznej- Koła Przyjaciół Książki
w strukturach Samorządu Uczniowskiego, współpraca
z łącznikami klasowymi.
Udzielanie informacji                         i udostępnianie materiałów nauczycielom.
Przekazywanie informacji
o stanie czytelnictwa i pracy biblioteki na apelach szkolnych.
Kiermasz taniej książki.
cały rok
 
 
 
 
 
 
 
cały rok
 
 
według potrzeb
 
 
 
wg możliwości
i potrzeb