Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCY/KIEROWNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ PODCZAS ODBIERANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCY/KIEROWNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ PODCZAS ODBIERANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

1. Dziecko ze świetlicy odbiera tylko rodzic/prawny opiekun lub osoba pisemnie wskazana przez prawnego opiekuna w Karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
2. W przypadku gdy nie zgłosi się po dziecko osoba uprawniona, wychowawca/kierownik świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/prawnym opiekunem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka. Jeżeli kontakt jest niemożliwy, po ugod nieniu z Dyrektorem szkoły, powiadamia o tym fakcie Policję.
3. Następnego dnia wychowawca/kierownik świetlicy przekazuje tę informację pedagogowi szkolnemu.
4. W przypadku powtarzających się sytuacji nie odbierania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie, pedagog szkolny w porozumieniu z Dyrektorem szkoły powiadamia Sąd Rodzinny.
5. W przypadku gdy dziecko odbiera rodzic/opiekun prawny lub upoważniona osoba w stanie nietrzeźwym, wychowawca/kierownik świetlicy nie oddaje dziecka pod opiekę i wzywa w trybie natychmiastowym drugiego rodzica/opiekuna prawnego.
6. Jeżeli niemożliwe jest skontaktowanie się z rodzicem/prawnym opiekunem to wychowawca/kierownik świetlicy zawiadamia o tym fakcie Dyrektora szkoły i wzywa Policję.
7. Pedagog w dalszej kolejności zgłasza sprawę do MOPR-u w celu rozpoznania sytuacji rodzinnej ucznia i podjęcia, w razie potrzeby, dalszych działań.