Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =

ZESPOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ

1. ZESPOŁY  DANEGO ETAPU NAUCZANIA                        
2. PRZEDMIOTOWE ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE
3. ZESPOŁY PROBLEMOWO - ZADANIOWE  


ZESPOŁY DANEGO ETAPU NAUCZANIA

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale i na danym etapie nauczania tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:

  • ustalenie zestawu programów nauczania i podręczników dla tego oddziału i etapu nauczania oraz jego modyfikacja
  • analiza bieżących postępów i osiągnięć uczniów
  • podejmowanie środków zaradczych i działań naprawczych
  • opracowywanie wewnętrznych diagnoz
  • analiza wyników wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzianów/egzaminów
  • analiza efektów kształcenia
  • rozpoznawanie specyficznych potrzeb uczniów
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym zespole wchodzą zarazem w skład zespołów samokształceniowych i problemowo – zadaniowych.
 
PRZEDMIOTOWE ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE
 
Nauczyciele danego przedmiotu i nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności: dzielenie się widzą, badanie i analiza efektów kształcenia, diagnozowanie potrzeb uczniów.

1. Zespół humanistyczny: w jego skład wchodzą nauczyciele języka polskiego, religii, nauczyciel historii, muzyki, plastyki i bibliotekarz. Lider zespołu – E. Błońska.

2. Zespół matematyczno – przyrodniczy: w jego skład wchodzą nauczyciele matematyki, przyrody,  zajęć komputerowych, zajęć technicznych. Lider zespołu – B. Krawczyk

3. Zespół języków obcych: nauczyciele języka angielskiego. Lider zespołu –D. Okońska – Spas.

5. Zespół wychowania fizycznego: nauczyciele wych. fiz. Lider zespołu – J. Ostalczyk.

6. Zespół edukacji wczesnoszkolnej: nauczyciele klas I – III. Lider – M. Przybył.

ZESPOŁY PROBLEMOWO – ZADANIOWE
 
Wybrana grupa nauczycieli do realizacji określonego zadania -  według corocznego przydziału czynności dodatkowych.

1. Zespół do spraw nowelizacji i ewaluacji Statutu (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych).

2. Zespół do spraw opracowania, modyfikowania i wdrażania Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych):
- opracowanie, modyfikowanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa
- koordynowanie działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi związanych z bezpieczeństwem uczniów przeciwdziałaniem przemocy i agresji, eliminowaniem realnych zagrożeń i wzmacnianiem właściwych zachowań uczniów
- opracowywanie programów, projektów i koordynowanie działaniami na rzecz zdrowia

3. Zespół do spraw opiekuńczych i pomocy socjalnej dla uczniów (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych):
- opracowywanie diagnoz i przeprowadzenie badań dotyczących opiekuńczej roli szkoły, pomocy socjalnej
- sprawozdania z przeprowadzonych badań, statystyki
- pomoc socjalna
- realizacja akcji, przedsięwzięć i projektów charytatywnych
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci

4. Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wynikającej z nadzoru na dany rok szkolny (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych).

5. Zespół do spraw rozpoznawania specyficznych potrzeb uczniów, organizacja p p – p (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych)
- lider zespołu – pedagog,
- zespoły nauczycielskie danej klasy
 
Zespół do spraw nowelizacji i ewaluacji Statutu:
 
D. Okońska – Spas – lider,  monitorowanie podstawy prawnej dokumentów obowiązujących w szkole.
Mariusz Danielak  - przekaz informacji dotyczących zmian Statutu.
Stankowska Wioletta – zgodność szkolnych dokumentów z zmianami dokonanymi w obrębie Statutu.
I. Trojan, M. Przybył – zmiany w obrębie Statutu klas I – III.

Zespół do spraw opracowania, modyfikowania i wdrażania Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki:
 
Krawczyk Barbara – lider -  kształtowanie postaw, wychowanie do wartości:
Elżbieta  Błońska, Zofia Boras, Anna Pisarek: kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.
A. Sołtys – Dobrowolska - przeciwdziałaniem przemocy i agresji, eliminowaniem realnych zagrożeń i wzmacnianiem właściwych zachowań uczniów.
Beata Cuper, Iwona Radomiak, A. Sołtys – Dobrowolska, Karolina Śmiechowska P. Tokarska: opracowanie, modyfikowanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa szkoły.
Małgorzata Przybył, Anna Pisarek: działania dotyczące bezpieczeństwa uczniów klas I – III – realizacja projektów.
Mariusz Danielak, Małgorzata Grzybek, Iwona Radomiak, Wioleta Stankowska: organizowanie  bezpieczeństwa informatycznego w szkole, rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci.
Izabela Jeż – całość,  Magdalena Ostromecka – świetlica - opracowywanie programów, projektów i koordynowanie działaniami na rzecz zdrowia:
Jolanta Ostalczyk,  Izabela Jeż, Ilona Trojan: organizowanie pierwszej pomocy, modyfikacja procedur.

Zespół do spraw opiekuńczych i pomocy socjalnej dla uczniów:

Kalina Balińska – lider
Magdalena Ostromecka – opieka i pomoc socjalna w świetlicy.
A. Sołtys – Dobrowolska - opiekuńczych i pomocy socjalnej dla uczniów – organizacja pracy, monitoring, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci; koordynator szkolnych akcji charytatywnych.
K. Żyra - opieka i pomoc socjalna klas I - III

Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wynikającej z nadzoru na dany rok szkolny.

Stankowska Wioletta – lider; rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci – opracowanie przedsięwzięć, monitoring ich realizacji.
Antczak Aleksandra - badanie efektów kształcenia – matematyka klasy IV – VI; monitoring uczeń mający problemy w nauce oraz uczeń zdolny matematyka klasy IV – VI; - monitoring: realizacja podstawy programowej klas IV – VI.
Sylwia Krawczyk - badanie efektów kształcenia z j. polskiego, monitoring uczeń mający problemy w nauce oraz uczeń zdolny klasy IV–VI z języka polskiego.
Sylwia Kindylichi, Karolina Śmiechowska - badanie efektów kształcenia z j. polskiego.
Beta Cuper - badanie efektów kształcenia: matematyka i przyroda.
Barbara Krawczyk - badanie efektów kształcenia klas IV – VI .
Ewa  Bernas, Katarzyna Niewiadomska - efekty kształcenia klas III.
Elżbieta Błońska, monitoring, analiza -  uczeń zdolny – całość klas I – VI.
Zofia  Boras  monitoring, analiza -  uczeń mający problemy w nauce – całość klas I – VI; monitoring – zwolnienia: religia, wychowanie do życia w rodzinie, wf.
Jolanta Ostalczyk - opracowywanie diagnozy sprawności fizycznej uczniów oraz stanu ich zdrowia,  monitoring: realizacja zajęć wychowania fizycznego.
Dagmara Okońska – Spas, P. Tokarska - badanie efektów kształcenia – język angielski
Dominika Hilska – klasyfikacja.
Kalina Balińska - organizowanie i monitoring współpracy miedzy świetlicą szkolną, pedagogiem, wychowawcami klas i rodzicami; organizacja pracy świetlicy.
Kalina Balińska, Ewa Stefańska: adaptacja uczniów klas I do warunków szkolnych.
Magdalena Ostromecka - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w pracy świetlicy – wdrażanie, monitoring oraz ewaluacja.
Małgorzata Grzybek, Jolanta Ostalczyk, Ilona Trojan, Żyra Katarzyna - rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów (monitoring); prawidłowość organizacji i funkcjonowanie biblioteki (monitoring); monitoring: wykorzystanie pracowni multimedialnej przez nauczycieli i uczniów.
Beata Czuba - organizacja i monitoring wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym etapie edukacyjnym.
Karolina Śmiechowska - procedury bezpieczeństwa.

Zespół do spraw rozpoznawania specyficznych potrzeb uczniów, organizacja p p - p:

A. Sołtys – Dobrowolska – lider
Kalina Balińska – organizowanie p p - p w świetlicy szkolnej.
Sylwia Kindylichi, Beata Czuba - rozpoznawanie specyficznych potrzeb uczniów, organ organizacja zajęć prowadzonych poprzez wychodzenie ze schematu klasowo – lekcyjnego; organizowanie i monitoring  p p- p, edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych klas I – III.
M. Danielak - opracowanie szkolnego zestawu programów, wykazu podręczników klas IV – VI.
Przybył Małgorzata - opracowanie szkolnego zestawu programów, wykazu podręczników klasy I – III.
Ewa Stefańska - PSO pierwszego etapu edukacji.
Karolina Śmiechowska -  PSO drugiego etapu edukacji.

Kontrola Zarządcza: Ewa Stefańska, Karolina Śmiechowska, Beta Cuper, Kalina Balińska