Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =


ZESPOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


1. ZESPOŁY  DANEGO ETAPU NAUCZANIA                        
2. PRZEDMIOTOWE ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE
3. ZESPOŁY PROBLEMOWO-ZADANIOWE 

 

ZESPOŁY DANEGO ETAPU NAUCZANIA


Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale i na danym etapie nauczania tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:

 • ustalenie zestawu programów nauczania i podręczników dla tego oddziału i etapu nauczania oraz jego modyfikacja
 • analiza bieżących postępów i osiągnięć uczniów - podejmowanie środków zaradczych i działań naprawczych
 • analiza efektów kształcenia
 • rozpoznawanie specyficznych potrzeb uczniów

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym zespole wchodzą zarazem w skład zespołów samokształceniowych i problemowo-zadaniowych.
 

PRZEDMIOTOWE ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE


Nauczyciele danego przedmiotu i nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności: dzielenie się widzą, badanie i analiza efektów kształcenia, diagnozowanie potrzeb uczniów.

1. Zespół humanistyczny - w jego skład wchodzą nauczyciele języka polskiego, religii, nauczyciel historii, muzyki, plastyki i bibliotekarz. Lider zespołu: Katarzyna Trawińska.

2. Zespół nauk ścisłych - w jego skład wchodzą nauczyciele matematyki, informatyki, techniki, fizyki. Lider zespołu: W. Stankowska.

3. Zespół nauk przyrodniczych – w jego skład wchodzą nauczyciele biologii, przyrody, wf-u, geografii, chemii. Lider: Monika Kociołek.

4. Zespół języków obcych - nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego. Lider zespołu: D. Hilska.

5. Zespół edukacji wczesnoszkolnej - nauczyciele klas I-III. Lider: E. Bernas.


ZESPOŁY PROBLEMOWO–ZADANIOWE


Wybrana grupa nauczycieli do realizacji określonego zadania - według corocznego przydziału czynności dodatkowych.

1. Zespół do spraw nowelizacji Statutu (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych) – lider K. Śmiechowska:

 • wymiana informacji między zespołami nauczycielskimi na temat zmieniających się przepisów oświatowych nowelizacja i ewaluacja Statutu.


2. Zespół do spraw opracowania, modyfikowania i wdrażania Programu Wychowawczego-Profilaktycznego (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych) – lider Monika Kociołek:

 • wdrażanie działań wychowawczych i profilaktycznych, związanych z bezpieczeństwem uczniów
 • przeciwdziałanie przemocy i agresji, eliminowanie realnych zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań uczniów
 • wdrażanie działań związanych z kształtowaniem postaw i respektowaniem norm społecznych
 • opracowywanie projektów i koordynowanie działaniami na rzecz zdrowia
 • realizacja akcji, przedsięwzięć i projektów charytatywnych - szkolny wolontariat.

3. Zespół do spraw opiekuńczych i pomocy socjalnej dla uczniów (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych) – lider K. Balińska:

 • pomoc socjalna,
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
 • realizacja akcji, przedsięwzięć i projektów charytatywnych- szkolny wolontariat.


4. Zespół do spraw rozpoznawania specyficznych potrzeb uczniów, organizacja ppp (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych) – lider A. Sołtys-Dobrowolska:

 • zespoły nauczycielskie danej klasy
 • zespoły wspierające ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.opracowała: Anna Dajcz
zatwierdziła do realizacji: Teresa Marczak