Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

STOŁÓWKA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza
w Piotrkowie Trybunalskim


​PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów z 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz.133);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).


I. UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:
 

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub których dożywianie finansuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
   

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:
 

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki uczniom w formie dwudaniowego obiadu z piciem. Zdarza się, że do obiadu dołączany jest deser (np. owoc, jogurt).
 2. Stawka żywieniowa za jeden obiad jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11.
 3. Cena jednego obiadu dla ucznia obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku, tzw. "wsadu do kotła".
 4. W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności. Korzystających ze stołówki o zmianie odpłatności informuje się z miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Uczniowie zobowiązani do korzystania z obiadu w stołówce szkolnej. Nie istnieje możliwość kupowania obiadów "na wynos".
   

III. OPŁATY:
 

 1. Wpłaty za obiady dokonywane są na nr konta szkoły 94 1090 2590 0000 0001 5232 6135 z adnotacją "obiady za miesiąc (podać miesiąc) – (imię i nazwisko dziecka)".
 2. Uczniowie są zobowiązani do uiszczania opłaty za obiady do 10-tego dnia każdego miesiąca.
 3. Informację o całkowitym koszcie obiadów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego można uzyskać od kierownika świetlicy, z informacji wywieszonych w szkole lub na stronie internetowej www.sp11.piotrkow.pl
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych opłata może być dokonana w innym terminie niż wskazany.
 5. Niedokonanie wpłaty jest jednoznaczne ze wstrzymaniem wydawania obiadów uczniowi.
 6. Kierownik świetlicy sporządza listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady są wydawane na podstawie potwierdzenia tożsamości ucznia przez kierownika świetlicy.
   

IV. ZWROTY ZA OBIADY:
 

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wyjazdu na wycieczkę lub innych przyczyn losowych, jeśli nieobecność ucznia zgłoszono z jednodniowym wyprzedzeniem. Zwrotu dokonuje się w formie odliczenia z opłaty za następny miesiąc.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona osobiście kierownikowi świetlicy lub telefonicznie na nr szkoły: (44) 732-36-68. Tylko na tej podstawie nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty za następny miesiąc.
 3. Odliczenie kwoty za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego, następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 4. Uczeń lub rodzic powinien uzgodnić z kierownikiem świetlicy wysokość kwoty za obiady uwzględniającą odliczenia z poprzedniego miesiąca.
 5. W grudniu i czerwcu odpisów nie dokonuje się.
   

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:
 

 1. Posiłki wydawane są w dniach nauki szkolnej i w wyznaczonych przez Dyrektora dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, w godzinach 11.30-12.50, podczas 2 przerw obiadowych.
 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na każdy tydzień zatwierdzony przez kierownika świetlicy, kucharkę i intendentkę.
 3. Uczniowie mogą zgłaszać kierownikowi świetlicy propozycje dań do jadłospisu.
 4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją wydatków.
   

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:
 

 1. Uczniowie przychodzą na obiad do stołówki szkolnej według harmonogramu dla poszczególnych klas, potwierdzają swoją obecność na liście.
 2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających podczas obiadu w jadalni czuwa kierownik świetlicy.
 3. Każdy uczeń przed wejściem do stołówki myje ręce wodą z mydłem lub dezynfekuje je.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 5. Uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w jadalni.
 6. Posiłki wydawane są zmianowo i w miarę możliwości spożywane przez dzieci w tych samych grupach.
 7. Uczniowie, którzy skończyli obiad, odnoszą własne naczynia do okienka i niezwłocznie opuszczają stołówkę.
 8. Pracownik obsługi po każdej grupie spożywającej obiad myje oraz dezynfekuje blaty stołów i ławeczki.
 9. W pomieszczeniu przed stołówką i w stołówce szkolnej obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób postronnych.
 10. Uczniowie, którzy jedzą obiad, a przed lekcjami lub po ich zakończeniu przebywają w świetlicy szkolnej, pozostawiają plecaki w szatni przy sali S3.
 11. Za pozostawione przed stołówką w plecakach pieniądze, telefony komórkowe lub inne cenne przedmioty szkoła nie odpowiada. Zaleca się uczniom wyjątkową ostrożność oraz przechowywanie pieniędzy, telefonów komórkowych i innych cennych przedmiotów przy sobie.
   

VII. ZASADY SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW STOŁÓWKI:
 

 1. Personel kuchenny ogranicza kontakty z uczniami i nauczycielami. W przypadku takiego kontaktu pracownice kuchni stosują maseczki.
 2. Pracownice zachowują odległość między stanowiskami pracy min. 1,5 m lub (jeśli jest to niemożliwe) stosują środki ochrony osobistej (tj. rękawiczki, maseczki lub przyłbice).
 3. Personel kuchenny utrzymuje wysoką higienę stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higienę osobistą.
 4. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Z jadalni usunięto dodatki (np. serwetki, talerze, sztućce). Wydawane są one bezpośrednio przez obsługę.
 6. W stołówce nie stosuje się samoobsługi. Dania i produkty są podawane przez obsługę stołówki.
 7. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.
   

VIII. O ZMIANACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.
 

------------------------------------------------------------------------------------
 

​Procedura przyjmowania uczniów na obiady płatne w stołówce
​Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim

 

 1. Z obiadów płatnych w stołówce mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
   
 2. W pierwszej kolejności na obiady przyjmowani są uczniowie z kl. I-III, dzieci rodziców pracujących, rodzeństwa i dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.
   
 3. Przyjęcia uczniów na obiady dokonuje kierownik świetlicy na podstawie Karty zapisu na obiady. Rodzic ucznia powinien ją wypełnić i złożyć w świetlicy niezwłocznie po rozpoczęciu roku szkolnego, nie później niż w pierwszym tygodniu nauki szkolnej. W wypadku dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu na obiady decyduje kolejność zgłoszeń. Druki Karty zapisu na obiady są dostępne w świetlicy szkolnej lub na stronie internetowej szkoły: www.sp11.piotrkow.pl, zakładka "stołówka - druki".
 4. Informację o koszcie obiadów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego można uzyskać od kierownika świetlicy, z ogłoszeń wywieszonych w szkole lub na stronie internetowej www.sp11.piotrkow.pl.
   
 5. Rodzice uczniów zobowiązani są do uiszczania opłaty za obiady do 10-tego dnia każdego miesiąca na nr konta szkoły 94 1090 2590 0000 0001 5232 6135.
 6. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 4,50 zł.
 

Załączniki artykułu

Karta zgłoszenia na obiady (doc) 0.02mb, (pobrań: 161)
Zasady bezpieczeństwa dzieci 21.22 (odt) 0.01mb, (pobrań: 77)
ZASADY_BEZPIECZEŃSTWA_PRACOWNICY_2021.2022 (docx) 0.01mb, (pobrań: 52)