Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

STOŁÓWKA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów z 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz.133);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołachi placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69);
 3. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.08.2020 r. dla publicznych i niepublicznych szkółi placówek obowiązujące od 1 września 2020 r. 
 
 • UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:
  1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
  2. Pracownicy szkoły mogą korzystać ze stołówki po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11, poprzedzonej analizą liczby chętnych uczniów na obiady przeprowadzonej przez kierownika świetlicy.
  3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub których dożywianie finansuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodziniew Piotrkowie Trybunalskim.
 
 • ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:
  1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki uczniom w formie dwudaniowego obiadu z piciem. Zdarza się, że do obiadu dołączany jest deser (np. owoc, jogurt).
  2. Stawka żywieniowa za jeden obiad jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11.
  3. Cena jednego obiadu dla ucznia obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku, tzw. ,,wsadu do kotła”.
  4. Nauczyciele i pracownicy szkoły ponoszą odpłatność skalkulowaną przez księgową. Stanowi ona koszt surowców zużytych do przyrządzenia obiadu oraz koszty mediów (tj. prąd, gaz, woda) i przygotowania posiłku.
  5. W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności. Korzystających ze stołówki o zmianie odpłatności informuje się z miesięcznym wyprzedzeniem.
  6. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani do skorzystania z obiadu w stołówce szkolnej. Nie istnieje możliwość kupowania obiadów ,,na wynos”.
  7. Nauczyciele i pracownicy szkoły korzystają z obiadu w wyznaczonym miejscu jadalni, spełniającym wszelkie normy sanitarno-epidemiologiczne.
Wpłaty za obiady dokonywane są na nr konta szkoły 38 1560 0013 2327 1095 7000 0001 z adnotacją ,,obiady za miesiąc (podać miesiąc) – (imięi nazwisko dziecka/pracownika).
 1. Uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani do uiszczania opłaty za obiady do 10-tego dnia każdego miesiąca.
 2. Informacje o całkowitym koszcie obiadów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego można uzyskać od kierownika świetlicy, z informacji wywieszonych w szkole lub na stronie internetowej www.sp11.piotrkow.pl
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych opłata może być dokonana w innym terminie niż wskazany.
 4. Niedokonanie wpłaty jest jednoznaczne ze wstrzymaniem wydawania obiadów uczniowi.
 5. Kierownik świetlicy sporządza listy imienne uczniów korzystającychz obiadów. Obiady są wydawane na podstawie potwierdzenia tożsamości ucznia przez kierownika świetlicy.
 
 • ZWROTY ZA OBIADY:
  1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wyjazdu na wycieczkę lub innych przyczyn losowych, jeśli nieobecność ucznia zgłoszono z jednodniowym wyprzedzeniem. Zwrotu dokonuje się w formie odliczenia z opłaty za następny miesiąc.
  2. Nieobecność musi być zgłoszona osobiście kierownikowi świetlicy lub telefonicznie na nr szkoły: (44) 732-36-68. Tylko na tej podstawie nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty za następny miesiąc.
  3. Odliczenie kwoty za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego, następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
  4. Uczeń lub rodzic powinien uzgodnić z kierownikiem świetlicy wysokość kwoty za obiady uwzględniającą odliczenia z poprzedniego miesiąca.
  5. W czerwcu odpisów nie dokonuje się.
  6. Nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do złożenia kierownikowi świetlicy deklaracji dotyczącej ilości dni, w których skorzystają z obiadów w danym miesiącu.
  7. Nie istnieje możliwość odliczenia kwoty za niewykorzystane obiady przez nauczyciela.
 
 • WYDAWANIE POSIŁKÓW:
  1. Posiłki wydawane są w dniach nauki szkolnej i w wyznaczonych przez Dyrektora dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, w godzinach 11.00 – 13.45.
  2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na każdy tydzień zatwierdzony przez kierownika świetlicy, szefową kuchni i intendentkę.
  3. Uczniowie mogą zgłaszać kierownikowi świetlicy propozycje dań do jadłospisu.
  4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywieniai kalkulacją wydatków.
 
      VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:
 1. Uczniowie przychodzą na obiad do stołówki szkolnej według harmonogramu dla poszczególnych klas, potwierdzają swoją obecność na liście.
 2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających podczas obiadu w jadalni czuwa kierownik świetlicy.
 3. Każdy uczeń przed wejściem do stołówki myje lub dezynfekuje ręce.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 5. Uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w jadalni.
 6. Dzieci siadają przy stoliku z rówieśnikami ze swojej klasy.
 7. Uczniowie, którzy skończyli obiad, odnoszą własne naczynia do okienkai niezwłocznie opuszczają stołówkę.
 8. Pracownik obsługi po każdej grupie spożywającej obiad myje oraz dezynfekuje blaty stołów i ławeczki.
 9. W pomieszczeniu przed stołówką i w stołówce szkolnej obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób postronnych.
 10. Uczniowie, którzy jedzą obiad, a przed lekcjami lub po ich zakończeniu przebywająw świetlicy szkolnej, pozostawiają plecaki w sali S3.
 11. Za pozostawione przez uczniów w plecakach pieniądze, telefony komórkowe lub inne cenne przedmioty szkoła nie odpowiada. Zaleca się wyjątkową ostrożność oraz przechowywanie pieniędzy, telefonów komórkowych i innych cennych przedmiotów przy sobie.
 
VII. ZASADY SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW STOŁÓWKI:
 1. Personel kuchenny ogranicza kontakty z uczniami i nauczycielami.
 2. Pracownicy zachowują odległość między stanowiskami pracy min. 1,5 m lub (jeśli jest to niemożliwe) stosują środki ochrony osobistej (tj. rękawiczki, maseczki lub przyłbice).
 3. Personel kuchenny utrzymuje wysoką higienę stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higienę osobistą.
 4. Z jadalni usunięto dodatki (np. talerze, sztućce, serwetki) i wydawane są bezpośrednio przez obsługę.
 1. W stołówce nie stosuje się samoobsługi. Dania i produkty są podawane przez obsługę stołówki.
 2. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentuw temperaturze min. 60°C lub wyparzane.
 

VIII. O ZMIANACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW NA OBIADY PŁATNE W STOŁÓWCE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 1. Z obiadów płatnych w stołówce mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
 2. W pierwszej kolejności na obiady przyjmowani są uczniowie z kl. I-III, dzieci rodziców pracujących, rodzeństwa i dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.
 3. Przyjmowania uczniów na obiady dokonuje kierownik świetlicy na podstawie Karty zapisu na obiady. Rodzic ucznia powinien ją wypełnići złożyć do świetlicy niezwłocznie po rozpoczęciu roku szkolnego, nie później niż w pierwszym tygodniu nauki szkolnej.
W wypadku dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu na obiady decyduje kolejność zgłoszeń.
Druki Karty zapisu na obiady są dostępne w świetlicy szkolnej lub na stronie internetowej szkoły: www.sp11.piotrkow.pl, zakładka ,,świetlica - druki”.

4. Obiady są wydawane uczniom podczas pięciu przerw obiadowych:
 • 11.00-11.25: I a, I b, III a, III b
 • 11.30-11.50: IV a, IV b, V a, V b
 • 12.10-12.30: II a, II b
 • 12.35-12.50: VI a, VI b, VI c, VII a
 • 13.35-13.50: VII b, VII c, VII d, VIII c
 
5. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 4,10 zł.

Informację o koszcie obiadów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego można uzyskać od kierownika świetlicy, z ogłoszeń wywieszonych w szkole lub na stronie internetowej www.sp11.piotrkow.pl

6. Rodzice uczniów są zobowiązani są do uiszczania opłaty za obiady do 10-tego dnia każdego miesiąca na nr konta szkoły:

38 1560 0013 2327 1095 7000 0001

W załączniku znajduje się "Karta zgłoszenia na obiady".

Załączniki artykułu

Załącznik nr 2. Karta zgłoszenia na obiady (doc) 0.02mb, (pobrań: 112)