Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

CZYNNOŚCI DODATKOWE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH - ROK SZKOLNY 2018/2019
 

 
L.P
 
NAUCZYCIEL
CZYNNOŚCI DODATKOWYCH
(wynikające ze statutowych działań szkoły)
1.  
 
 
Balińska Kalina
-przekaz informacji miedzy świetlicą szkolną, pedagogiem, wychowawcami klas
i rodzicami
- lider - Zespół do spraw opiekuńczych i pomocy socjalnej dla uczniów  - pomoc socjalna
- Zespół do spraw rozpoznawania specyficznych potrzeb uczniów, organizacja p p-p: rozpoznawanie specyficznych potrzeb uczniów, organizowanie p p- p, edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
- Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej - świetlicowe projekty, organizacja pracy świetlicy
- akcje charytatywne - realizacja projektów w zakresie kształtowania postaw
i respektowania norm społecznych
- wspomaganie pracy wychowawców klas – według przydziału
- promocja szkoły w środowisku lokalnym
- protokolant RP
- Kontrola Zarządcza
2.  
 
Bernas Ewa
- przygotowanie i poprowadzenie „XI Edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego klas I-III”
- realizacja podstawy programowej klas I – III ; wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność
i innowacyjność uczniów – monitoring
- przygotowanie zaproszeń, itd.
- rozwijanie zainteresowań uczniów
- organizacja „Dnia Babci i Dziadka”
- SU - dekoracje
3.  
 
 
Błońska Elżbieta 
Zespół do spraw opracowania, modyfikowania i wdrażania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego – działania wychowawcze – badania jakości pracy szkoły
-  monitoring, analiza -  uczeń zdolny – całość klas I - VIII
- przygotowanie wieczerzy wigilijnej i „Jasełek”
- zorganizowanie DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – WIELKANOC/ BOŻE NARODZENIE – szkolny wolontariat
- monitorowanie ilościowe i jakościowe realizacji podstawy programowej - całość
- współpraca z parafią
- wspomaganie pracy wychowawców klas – według przydziału
4.  
 
religia
- Zespół do spraw opracowania, modyfikowania i wdrażania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego – działania wychowawcze - badania jakości pracy szkoły
- przygotowanie wieczerzy wigilijnej i „Jasełek”
- zorganizowanie DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – WIELKANOC/ BOŻE NARODZENIE – szkolny wolontariat
- współpraca z parafią
- monitorowanie jakościowej realizacji podstawy programowej - całość
- wspomaganie pracy wychowawców klas – według przydziału
5.  
Chmielewski
Grzegorz
- przygotowanie uczniów do egzaminów na kartę rowerową
- konkursy wiedzy pożarniczej, ruchu drogowego, itd.
- oprawa techniczna imprez szkolnych, elementów dekoracji, itd.
- monitoring i analiza : uczeń mający problemy w nauce– całość klas I –VIII
- efekty kształcenia – j. polski
- PZO IV – VIII
- Zespół do spraw opracowania, modyfikowania i wdrażania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego - 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości
i kształtowanie patriotycznych
postaw uczniów.
6.  
 
 
 
Cuper Beata
- Zespół do spraw opracowania, modyfikowania i wdrażania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego- odpowiedzialna za  opracowanie, modyfikowanie i wdrażanie procedur dotyczących bezpieczeństwa szkoły – całość monitoring
- Społeczny Inspektor Pracy
- opiekun LOP
- koordynator działań z zakresu edukacji ekologicznej
– Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej  - badanie efektów kształcenia: matematyka i przyroda; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki – kontrola, monitoring
- przygotowanie uczniów do konkursów z wiedzy przyrodniczej i ekologicznej
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematyczno - przyrodniczych uczniów
–rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
7.  
 
Czuba Beata
- lider zespołu edukacji wczesnoszkolnej
- Zespół do spraw rozpoznawania specyficznych potrzeb uczniów - monitorowanie organizacji i realizacji zajęć z uczniami niepełnosprawnymi
– Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej  i monitoring: ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej; organizacja kształcenia uczniów wg indywidualnego programu nauki
- organizacja XII Edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego klas I-III
-  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych uczniów
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
8.  
 
 
 
Danielak Mariusz
- Lider Zespołu do spraw nowelizacji i ewaluacji Statutu -  opracowywanie zmian
w obrębie Statutu
- opracowanie szkolnego zestawu programów IV - VIII
- wdrożenie programu do drukowania świadectw
- redagowanie strony internetowej szkoły
- oprawa fotograficzna i techniczna uroczystości szkolnych
- przygotowanie uczniów do konkursów wiedzy historycznej - 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów
-  współpraca Muzeum, TPP, itd. - reprezentowanie szkoły w uroczystościach lokalnych – poczet sztandarowy
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów – historia
 - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
9. Historia i WOS kalendarza wydarzeń, projektów historycznych,  itd.
- opracowanie i realizacja projektów historycznych, konkursów szkolnych
i międzyszkolnych – 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
-  współpraca Muzeum, TPP, itd. - reprezentowanie szkoły w uroczystościach lokalnych – poczet sztandarowy
 
10.  
 
 
Dudkiewicz
Marzena
 
- organizowanie  bezpieczeństwa informatycznego w szkole, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieciopracowanie działań i monitoring IV - VIII
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
- koordynator – platforma edukacyjna I – VII
- badanie efektów kształcenia – matematyka
- Zespół do spraw nowelizacji i ewaluacji Statutu -  opracowywanie zmian
w obrębie Statutu
-  rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci – opracowanie przedsięwzięć, monitoring ich realizacji
- opieka informatyczna
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
11.  
 
 
Ostromecka Magdalena
- Zespół do spraw opiekuńczych i pomocy socjalnej dla uczniów – szkolny wolontariat
- Zespół do spraw opracowania, modyfikowania i wdrażania Programu Wychowawczego – Profilaktycznego -  monitoring prowadzenie działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci zagrożonych uzależnieniem; kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
- działania na rzecz promocji zdrowia (świetlica, stołówka)
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przebywających na świetlicy– wdrażanie, monitoring oraz ewaluacja
- edukacja teatralna - 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów
- promocja szkoły w środowisku lokalnym – współpraca z przedszkolami
- wspomaganie pracy wychowawcy klas według przydziału
12.  
 
Grzybek Małgorzata
- wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń szkolnych
 – zamówienie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń szkolnych
- przygotowanie i zorganizowanie przyjęcia pierwszaków w poczet czytelników
- organizacja konkursów bibliotecznych, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, realizacja projektów, np.:„Wielka Ligia Czytelników” oraz „Cała Polska czyta dzieciom”; 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów – monitoring wydarzeń
 – Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej: rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów   oraz kształcenie
u uczniów kompetencji kluczowych
- przygotowanie i przeprowadzenie akcji „Uwalniamy książki”
- opiekun sekcji SU
- monitoring: wykorzystanie TI przez nauczycieli i uczniów
 - współpraca z Biblioteką Miejską i Pedagogiczną
- promocja szkoły w środowisku lokalnym, współpraca z przedszkolami – kontakt
 z mediami, sponsorzy
- wspomaganie pracy wychowawców klas według przydziału
13.  
 
Hilska Dominika
- lider zespołu przedmiotowego – języki obce
- opracowanie planów pracy szkoły
- współopracowanie kalendarza szkolnego
- przepisanie do  arkusza kalkulacyjnego tygodniowego rozkładu zajęć oraz danych związanych z klasyfikacją śródroczną i roczną oraz efektami kształcenia,
- współopracowanie przydziału sal lekcyjnych, monitoring higieny pracy
 – Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej- klasyfikacja, prace domowe, prace pisemne, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia -  upowszechnianie wiedzy o tych prawach- monitoring
- organizacja festiwalu piosenki z j. obcych
- lekcje otwarte z wykorzystaniem TI
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów – j. angielski
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
14.  
Jeż Izabela
- Lider - Zespół do spraw opracowania, modyfikowania i wdrażania Programu Wychowawczo -  i Profilaktycznego – działania profilaktyczne szkoły, ewaluacja
- efekty kształcenia -  klasyfikacja
- szkolny koordynator wdrażania programów dotyczących zdrowia
- pierwsza pomoc – procedury - modyfikacja
- współpraca z pielęgniarką pracująca w środowisku ucznia
- Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej – klasyfikacja, monitoring wf,
- opracowanie planu wykorzystania bloku sportowego
- koordynator: reprezentowanie szkoły w imprezach i zawodach sportowych
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
15. Krawczyk Barbara – monitoring: absencja szkolna
- monitoring: religia, wychowanie do życia w rodzinie, wf - zgody
- realizacja projektów w zakresie edukacji ekologicznej
 – Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej: badanie efektów kształcenia klas IV – VIII – przyroda, biologia
- przygotowanie uczniów do konkursów z wiedzy przyrodniczej i ekologicznej
- SU
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów - przyroda
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
16.  
 
Kindylichi Sylwia
- Zespół do spraw rozpoznawania specyficznych potrzeb uczniów, organizacja p p-p: rozpoznawanie specyficznych potrzeb uczniów, organizowanie i monitoring  p p- p, edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
- przygotowanie uczniów do konkursów z wiedzy polonistycznej
– Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej  - badanie efektów kształcenia z j. polskiego
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów – j. polski
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
17. Kociołek Monika - lider - Zespół  nauk przyrodniczych
- efekty kształcenia – biologia
 
– Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej  - badanie efektów kształcenia: biologia; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki – kontrola, monitoring, opracowanie działań i procedur oraz ewalucja
 
18.  
Kula Elżbieta
 – Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej  - badanie efektów kształcenia z j. polskiego, monitoring uczeń mający problemy w nauce oraz uczeń zdolny klasy VII z języka polskiego
- przygotowanie uczniów do konkursów z wiedzy polonistycznej, a w szczególności kuratoryjnych; 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
- efekty kształcenia – j. polski klasy VIII, przygotowanie uczniów do egzaminu
19.  
Niewiadomska Katarzyna
- koordynator edukacji filmowej, współpraca z MOK, z itd.
- koordynator szkolnych koncertów
- promocja szkoły w środowisku lokalnym – współpraca z przedszkolami
- opiekun SU (klasy I – III) – działania kulturalno - rozrywkowe
- koordynator działań artystycznych szkoły, przygotowanie festynu z okazji Święta Szkoły,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów – teatralne
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
20.  
Okońska – Spas
Dagmara
- Zespół do spraw nowelizacji i ewaluacji Statutu -  opracowywanie zmian
w obrębie Statutu
- Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej: badanie efektów kształcenia z  języka angielskiego – przygotowanie uczniów do egzaminu
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów – j. angielski
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
21.  
Przybył Małgorzata
- adaptacja uczniów klas pierwszych do warunków szkolnych, a w szczególności ich bezpieczeństwo
- przygotowanie ślubowania klas I
- organizacja „Dnia Matki i Ojca”
- Zespół do spraw opracowania, modyfikowania i wdrażania Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego – działania dotyczące bezpieczeństwa uczniów klas I – III – realizacja projektów
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
22.  
 
Stańczyk Sławomir
- Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej:  opracowywanie diagnozy sprawności fizycznej uczniów oraz stanu ich zdrowia, współpraca
z pielęgniarką szkolną
- monitoring: realizacja zajęć wychowania fizycznego
 -  pierwsza pomoc – procedury
- opiekun sekcji SU – działania rekreacyjno - sportowe
- przygotowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnych zawodów sportowych
- opracowywanie aktualności sportowych
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
23.  
Stankowska Wioletta
– Lider - Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej 
- opracowanie planów pracy szkoły, np. dyżurów, przydział sal
- przepisanie do  arkusza kalkulacyjnego tygodniowego rozkładu zajęć
- koordynator wewnątrzszkolnych i zewnętrznych konkursów matematycznych
-  rozwijanie
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów – matematyka
 - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
- opiekun SU
24.  
 
Stefańska Ewa
 
 
 
 
 - promocja szkoły w środowisku lokalnym – współpraca z przedszkolami
- opracowanie szkolnego zestawu programów
- opracowanie planu dyżurów
- PZO -  klasy I – III
- opracowanie zakończenia  roku szkolnego klas  I - III
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, koordynator konkursów klas I -III
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
25.  
 
 
 
 
Szulc Elżbieta
- Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej - badanie efektów kształcenia – matematyka klasy VIII, monitoring uczeń mający problemy w nauce oraz uczeń zdolny matematyka klasy VIII, przygotowanie uczniów do egzaminu z matematyki
- organizacja szkolnej i międzyszkolnej rywalizacji matematycznej
-  przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych, a w szczególności kuratoryjnych
- wdrażanie nauczycieli matematyki do pracy z uczniem w klasie VII - VIII – zajęcia otwarte
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
26.  
 
Sołtys – Dobrowolska
Anna
- lider - Zespół do spraw rozpoznawania specyficznych potrzeb uczniów, organizacja p p-p: rozpoznawanie specyficznych potrzeb uczniów, organizowanie i monitoring  p p - p, organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, przeciwdziałaniem przemocy i agresji, eliminowaniem realnych zagrożeń i wzmacnianiem właściwych zachowań uczniów,
 – Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej  i monitoring: ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej; organizacja kształcenia uczniów wg indywidualnego programu nauki, przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia -  upowszechnianie wiedzy o tych prawach- monitoring
- Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa
Zawodowego –opracowanie działań, monitoring i ewakuacja
- Zespół do spraw opiekuńczych i pomocy socjalnej dla uczniów: organizacja pracy, monitoring, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci; realizacja akcji, przedsięwzięć i projektów charytatywnych - koordynator szkolnych akcji charytatywnych
i „Szkolnego wolontariatu” - współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci
-rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
-- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
- organizacja kontaktów i współpracy  rodzic – nauczyciel  - uczeń
- opiekun  SU
27.  
 
Śmiechowska Karolina
 - Kontrola Zarządcza
- Zespół do spraw nowelizacji i ewaluacji Statutu -  opracowywanie zmian
w obrębie Statutu
-organizacja wewnątrzszkolnej i międzyszkolnej rywalizacji polonistycznej
- Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wewnętrznej  - procedury bezpieczeństwa
- kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów - monitoring
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów – j. polski, literackie
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
- - współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju
28. Tokarska
Paulina
- opracowanie informacji - sukcesy uczniów naszej szkoły
- opracowanie, monitoring - Procedury bezpieczeństwa  w SP 11
- przygotowanie i poprowadzenie festiwalu piosenki angielskiej, niemieckiej
- badanie efektów kształcenia j. angielski, przygotowanie uczniów do egzaminu
- opracowanie „Planu doskonalenia zawodowego nauczycieli”
- opracowanie harmonogramu wycieczek szkolnych
- współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
29. Trojan Ilona - opiekun SU
- przygotowanie i poprowadzenie XII Edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego klas I-III
- oprawa plastyczna imprez i uroczystości szkolnych,
- oprawa plastyczna korytarzy szkolnych
- promocja szkoły w środowisku lokalnym, np. „Święto Konstytucji 3- go Maja”
- przygotowanie festynu z okazji Święta Szkoły
- - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów – plastyczne
- monitoring – absencja uczniów klas I – III
30.  
 
Trojanowska Jolanta
 
- oprawa muzyczna imprez i uroczystości szkolnych
- popracowanie i przygotowanie festiwalu - 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów
- przygotowanie wewnątrzszkolnego konkursu piosenki
- przygotowanie festynu z okazji Święta Szkoły
-promocja szkoły w środowisku lokalnym – oprawa muzyczna
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych uczniów
31.  
 
Radomiak Iwona
- adaptacja uczniów klas pierwszych do warunków szkolnych, a w szczególności ich bezpieczeństwo
- przygotowanie ślubowania klas I
- organizacja „Dnia Matki i Ojca”
- protokolant
- rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieciopracowanie działań i monitoring IV - VIII
- lekcje otwarte z wykorzystaniem TI
32.  
 
 
Żyra Katarzyna
– działania dotyczące bezpieczeństwa uczniów klas I – III – realizacja projektów
- organizacja „Dnia Babci i Dziadka”
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
- pomoc w pracy biblioteki szkolnej, współprzygotowanie zamówienia podręczników
i materiałów edukacyjnych oraz pomoc w przekazaniu podręczników i materiałów uczniom
- opracowanie wykazu podręczników klasy I – VIII
- współpraca z filharmonią, z MOK, itd.
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
. - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
33. Rejniak Wirginia - przygotowanie i poprowadzenie festiwalu piosenki j. obcych
- badanie efektów kształcenia j. niemiecki
- monitoring: uczeń mający problemy w nauce oraz uczeń zdolny
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
34.  
Telążka Anna
Zakrzewska Ewa
 
- zajęcia - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
-  badanie efektów kształcenia: chemia, biologia, geografia
- monitoring: uczeń mający problemy w nauce oraz uczeń zdolny
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów mających problemy edukacyjne
 

ZESPOŁY DANEGO ETAPU NAUCZANIA
 
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale i na danym etapie nauczania tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
 

  • ustalenie zestawu programów nauczania i podręczników dla tego oddziału i etapu nauczania oraz jego modyfikacja
  • analiza bieżących postępów i osiągnięć uczniów
  • podejmowanie środków zaradczych i działań naprawczych
  • opracowywanie wewnętrznych diagnoz
  • analiza wyników wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzianów/egzaminów
  • analiza efektów kształcenia
  • rozpoznawanie specyficznych potrzeb uczniów

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym zespole wchodzą zarazem w skład zespołów samokształceniowych i problemowo – zadaniowych.
 
PRZEDMIOTOWE ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE
 
Nauczyciele danego przedmiotu i nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności: dzielenie się widzą, badanie i analiza efektów kształcenia, diagnozowanie potrzeb uczniów.
 
1. Zespół humanistyczny - w jego skład wchodzą nauczyciele: języka polskiego, religii, nauczyciel historii, muzyki, plastyki i bibliotekarz. Lider zespołu: M. Grzybek.
2. Zespół nauk ścisłych : w jego skład wchodzą nauczyciele matematyki, zajęć komputerowych i informatyki, zajęć technicznych i techniki, fizyki. Lider: B. Cuper.
3. Zespół  nauk przyrodniczych – w jego skład wchodzą nauczyciele: biologii, przyrody, w – f, geografii, chemii. Lider: B. Krawczyk.
4. Zespół języków obcych: nauczyciele języka angielskiego i  niemieckiego. Lider zespołu: D. Hilska.
5. Zespół edukacji wczesnoszkolnej: nauczyciele klas I – III. Lider: B. Czuba.
 
ZESPOŁY PROBLEMOWO – ZADANIOWE

Wybrana grupa nauczycieli do realizacji określonego zadania -  według corocznego przydziału czynności dodatkowych.
 
1. Zespół do spraw nowelizacji i ewaluacji Statutu (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych) – lider M. Danielak.

2. Zespół do spraw opracowania, modyfikowania i wdrażania Programu Wychowawczego - Profilaktycznego (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych):
- opracowanie, modyfikowanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa
- koordynowanie działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi związanych z bezpieczeństwem uczniów, przeciwdziałaniem przemocy i agresji, eliminowaniem realnych zagrożeń i wzmacnianiem właściwych zachowań uczniów.
- koordynowanie działaniami wychowawczymi związanymi z kształtowaniem postaw i respektowaniem norm społecznych
- opracowywanie programów, projektów i koordynowanie działaniami na rzecz zdrowia
- realizacja akcji, przedsięwzięć i projektów charytatywnych  - szkolny wolontariat.

3. Zespół do spraw opiekuńczych i pomocy socjalnej dla uczniów (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych) – lider K. Balińska:
- opracowywanie diagnoz i przeprowadzenie badań dotyczących opiekuńczej roli szkoły, pomocy socjalnej
 - sprawozdania z przeprowadzonych badań, statystyki
- pomoc socjalna
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci
- realizacja akcji, przedsięwzięć i projektów charytatywnych- szkolny wolontariat.

4. Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wynikającej z nadzoru na dany rok szkolny (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych) – lider: W. Stankowska.

5. Zespół do spraw rozpoznawania specyficznych potrzeb uczniów, organizacja p p – p (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych) – lider A. Sołtys – Dobrowolska.:

- zespoły nauczycielskie danej klas,
- Zespoły Wspierające ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.