Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =

Regulamin Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej nr 11 im. H. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły
2. Samorząd działa w oparciu o art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r.
(Dz. U. nr 67 z 1996r. poz. 329 z późn. zm.), art.6a ust.5 ustawy Karta Nauczyciela
z 26.01.1982r. (Dz. U. nr 56 z 1997r. poz. 357 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który jest zgodny ze statutem szkoły.
3.   Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Rozdział I: Nazwa organów Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11
im. H. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
- na szczeblu klas: samorządy klasowe,
- na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego
3. Ustanawia się Radę Uczniowską zwaną Zarządem Samorządu Uczniowskiego, jako organ kierujący działalnością Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim.
4. Skład Rady Uczniowskiej stanowią: przewodniczący, zastępca przewodniczącego-sekretarz, skarbnik oraz członkowie - przedstawiciele klas III - VIII.
5. Rada Uczniowska podlega zgromadzeniu wszystkich uczniów, jako Samorządowi Uczniowskiemu
6. Kadencja Rady Uczniowskiej trwa do końca danego roku szkolnego.

Rozdział II: Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określonych w rozdziale I

1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadza się we wrześniu.
2. Wybory zarządza opiekun Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
3. Wybory są:
- powszechne tj. w każdy uczeń ma prawo wziąć udział w głosowaniu
- równe, tj. każdy uczeń ma jeden głos
- bezpośrednie tj. każdy głosuje osobiście
- tajne tj. wybór jest anonimowy.
4. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas II – VIII.
5. Kandydatem do rady Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń, który ma, co najmniej, dobre zachowanie.
6. Kampania wyborcza trwa tydzień.
7. W czasie trwania kampanii niedozwolone jest niszczenie plakatów oraz innych materiałów wyborczych kandydatów.
8. W czasie trwania kampanii wyborczej niedozwolone jest również rozpowszechnianie nieprawdziwych, negatywnych informacji na temat kandydatów, co mogłoby mieć wpływ na wynik wyborów.
9. W dniu wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
10. Głosować można tylko na jednego kandydata z danej klasy.
11. Karta wyborcza jest wrzucana do urny w obecności komisji wyborczej
12. Komisję skrutacyjną powołuje opiekun Samorządu Uczniowskiego.
13. Trzej kandydaci z danej klasy, którzy otrzymali najwięcej głosów, zasiadają w Radzie Samorządu Uczniowskiego.
14. Brak rozstrzygnięcia wyborów z uwagi na równą ilość głosów kandydatów powoduje kolejne głosowanie na tychże kandydatów aż do uzyskania zwykłej większości głosów dla jednego z nich.
15. Odwołanie od wyników głosowania przyjmuje opiekun Samorządu Uczniowskiego w terminie trzech dni od głosowania.

Rozdział III: Wewnętrzna struktura organów Samorządu Uczniowskiego, podejmowanie uchwał

1. Wszelkie działania Rady Samorządu Uczniowskiego koordynuje przewodniczący Rady wraz z nauczycielem opiekunem.
2. Opiekun jest doradcą służącym swoja wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu Uczniowskiego.
3. Kadencja opiekuna trwa jeden rok.
4. Przewodniczący Rady wybierany jest w wyborach tajnych, a jego kadencja trwa jeden rok.
5. Przewodniczący może być odwołany przez członków Rady zwykłą większością głosów, o ile uchybi godności urzędu.
6. Członka Rady Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeśli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego, statut szkoły lub nie bierze udziału w pracach Rady Samorządu Uczniowskiego.
7. Na miejsce odwołanego członka Rady powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w Radzie Samorządu Uczniowskiego.
8. Na miejsce odwołanego członka możliwe jest także powołanie osoby zgłoszonej
i zaakceptowanej przez Radę większością głosów.
9. Każdy członek ma możliwość zrezygnowania z działalności w Radzie. Na jego miejsce powoływany jest nowy członek.
10. Rada uczniowska w celu realizowania zadań i rozwiązywania problemów szkolnych powołuje sekcje:
- naukową
- biblioteczną
- rekreacyjną
- do spraw promocji zdrowia
- kulturalno-rozrywkową
- wolontariatu
- dekoracyjną.
11. W skład w/w sekcji wchodzą członkowie Rady oraz uczniowie delegowani przez samorządy klasowe.
12. Uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego zapadają przez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady.
13. Wszystkie decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
14. Podstawowe dokumenty takie jak regulamin, plan pracy oraz sprawozdanie
z działalności Samorządu Uczniowskiego znajdują się u dyrektora szkoły, opiekuna
i są dostępne wszystkim zainteresowanym.
15. Samorząd Uczniowski prowadzi gazetkę ścienną, na której zamieszcza się informacje dotyczące jego aktualnej działalności.

Rozdział IV: Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski gromadzi fundusze na działalność Samorządu
2. Zgromadzonymi środkami dysponują skarbnik i opiekun.
3. Na fundusze Samorządu Uczniowskiego składają się: dobrowolna składka uczniów wszystkich klas oraz dochody z organizowanych akcji.
4. Środki przeznaczane są na:
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności Samorządu Uczniowskiego
- nagrody za rozwiązanie konkursów
- opłaty pocztowe

Rozdział V: Zasady opracowania opinii o pracy nauczyciela

1. Samorząd Uczniowski ma prawo do wyrażania opinii w przypadku oceny pracy nauczyciela (przy pomocy opiekuna Samorządu)
2. Samorząd uczniowski wyraża opinię w przypadku oceny pracy nauczyciela
na wniosek dyrektora szkoły.
3. W opiniowaniu pracy nauczyciela biorą udział uczniowie tych klas, w których nauczyciel uczy.
4. Sporządzona opinia jest podpisana przez przewodniczącego i opiekuna Samorządu Uczniowskiego i przekazywana dyrektorowi szkoły.

Rozdział VI: Sposób dokumentowania działalności organów i informacji

1. Obrady Rady Samorządu Uczniowskiego są protokołowane przez sekretarza.