Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań. 

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

• kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
• zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
• umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
• zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
• włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
• wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
• włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
- uczniowie;
- nauczyciele;
- rodzice;
- inni pracownicy szkoły;
- inne osoby ze społeczności lokalnej.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szkoła Podstawowa nr 11  Piotrkowie Trybunalskim jest Szkołą Promującą Zdrowie. W roku szkolnym 2007/2008  nasza szkoła przystąpiła  do programu ,,Szkoła  Promująca Zdrowie” i we wrześniu 2011 roku z rąk Kuratora Oświaty szkoła otrzymała CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Według definicji WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zdrowie to nie tylko brak choroby; to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego organizmu. Ideą szkoły promującej zdrowie jest szkoła, w której społeczność szkolna - pracownicy, uczniowie i rodzice:

• podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego   i społecznego
• uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy
• zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań poprzez otwartość  i dialog, partnerstwo i współdziałanie.

Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym uczniowie pracując razem z  nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia (WHO, 1997). Od wielu lat nasza szkoła podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element  programu nauczania i wychowania naszej szkoły. Po zapoznaniu się z zasadami organizacji i strategii Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" zauważyliśmy wiele wspólnych zasad, sposobów działania łączących nas z siecią szkół promujących zdrowie. Projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy. Podjęliśmy decyzję uczestnictwa w projekcie.


Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań, wynikających z ankiet  przeprowadzonych  wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, a także obserwacji rzeczywistości szkoły i jej najbliższego otoczenia, nakreślone zostały kierunki działań:

•   KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
•   RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
•   ZDROWY STYL ODŻYWIANIA SIĘ
•   BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU CODZIENNYM
•   ZDROWIE I HIGIENA
•   ZDROWIE I ŚRODOWISKO

Zadania priorytetowe stanowiły podstawę do zbudowania Szkolnego Programu Promocji Zdrowia w Szkole Podstawowej nr 11 , który został zatwierdzony do realizacji na Radzie Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2012 r. Głównym celem programu jest stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej  wszechstronny rozwój poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia przez całą społeczność szkolną, a także społeczność lokalną.

Jesteśmy szkołą, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukacje propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców. Wierzymy, że przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując odpowiednie postawy możemy ułatwić im prowadzenie zdrowego stylu życia w przyszłości.

Przed nami wytężona praca. Liczymy na to, że nasze wspólne działania zostaną pozytywnie ocenione przez krajowego koordynatora. Wierzymy, że Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Tryb.  zostanie przyjęta do Krajowej  Sieci Szkół Promujących Zdrowie  i otrzyma  kolejny Certyfikat. Dlatego pragniemy  zachęcić Was Drodzy Rodzice do współpracy w realizacji postawionych zadań. Bez Was nasza szkoła nie może istnieć!
 

 

Załączniki artykułu

SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA (doc) 0.16mb, (pobrań: 2138)
WYNIKI AUTOEWALUACJI SPZ SP11 (ppt) 6.32mb, (pobrań: 857)
PLAN DZIAŁAŃ SPZ SP11 (doc) 0.09mb, (pobrań: 370)