Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

GODZINY PRACY I REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45.

2. W czasie przebywania dziecka w świetlicy odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi kierownik lub wychowawca świetlicy (w zależności od zmiany). 

3. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie kl. I-III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących.

4. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / opiekunów prawnych dziecka – Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Rodzice określają w nim m. in. czas pobytu dziecka w świetlicy i wskazują osoby odpowiedzialne do jego odbioru.

6. Opiece świetlicowej podlegają głównie:
* uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych,
* uczniowie, którzy skończyli już lekcje;
* uczniowie oczekujący na zajęcia w ramach zastępstw doraźnych za nieobecnego nauczyciela,
* uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii lub zajęcia na basenie,
* uczniowie czekający na zajęcia dodatkowe po skończonych lekcjach,
* uczniowie zwolnieni z lekcji, którzy nie poinformowali rodziców o wcześniejszym powrocie do domu.

7. Wszystkie dzieci zobowiązane są do przestrzegania Kodeksu etycznego uczniów należących do świetlicy szkolnej (stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

8. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej powinni obowiązkowo posiadać obuwie zmienne.

9. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej pozostawiają swoje plecaki i garderobę (kurtki, worki itp.) w szatni (naprzeciwko świetlicy).

10. Za cenne przedmioty pozostawione w plecaku (m. in. telefony komórkowe, słuchawki, pieniądze, klucze od domu itp.) odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.

11. Za zniszczone mienie świetlicy koszt ponosi uczeń, który dokonał dewastacji.

12. Podczas pobytu w świetlicy zabrania się uczniom przebywania w korytarzu szkolnym.

13. Za wzorowe przestrzeganie regulaminu uczeń może otrzymać: pochwałę w grupie świetlicowej, pochwałę do wychowawcy klasy, dyplom na koniec roku szkolnego. Za łamanie regulaminu uczeń może otrzymać upomnienie w grupie świetlicowej. Kierownik świetlicy może skreślić z listy ucznia, który nagminnie łamie niniejszy regulamin zawiadamiając jednocześnie o tym fakcie jego rodziców.

14. Wychowawcy świetlicy mają wpływ na oceny uczniów z zachowania.

15. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
* Dziennik zajęć świetlicy szkolnej – dziennik elektroniczny (e-dziennik),
* Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
* Tygodniowy rozkład tematów na poszczególne miesiące roku szkolnego,
* Zeszyt obecności uczniów niezapisanych do świetlicy.

16. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem wiążące decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

Załączniki do Regulaminu stanowią:
Załącznik nr 1 – Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej
Załącznik nr 2 – Kodeks etyczny uczniów należących do świetlicy szkolnej

Regulamin opracowała: Kalina Balińska

Załączniki artykułu

Karta zapisu (odt) 0.02mb, (pobrań: 95)
Kodeks etyczny (odt) 0.02mb, (pobrań: 77)