Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

Finał programu "Lekki tornister"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
lt (1)
Od stycznia do 17 marca 2017 r. w klasach I - III wychowawcy realizowali ogólnopolski program profilaktyki wad postawy i schorzeń kręgosłupa "Lekki tornister"...
To dzia­ła­nia proz­dro­wotne zmie­rza­jące w kie­runku pro­fi­lak­tyki wad postawy wśród naj­młod­szych. Autorzy programu w szcze­gól­no­ści zwra­cają uwagę na pro­blem prze­cią­żo­nych ple­ca­ków szkol­nych i nie­ko­rzystny wpływ ich nosze­nia na dzie­cięce krę­go­słupy. Program realizowano w oparciu o kolorowe karty pracy, ciekawe słuchowisko "Lekki Tornister i Zielona Kropeczka", naukę piosenki o lekkim tornistrze i opanowanie układu chreograficznego.
powrót